Šķīrējtiesas procesa izdevumi

Šķīrējtiesas procesa izdevumos ietilpst ar civiltiesiskā strīda izskatīšanu saistītie izdevumi un šķīrējtiesnešu honorārs. Papildus Šķīrējtiesas procesa izdevumiem ir iespējami ar lietas vešanu saistītie izdevumi.

Ar strīda izskatīšanu saistītie izdevumi ir:

·         Šķīrējtiesas tiesvedības maksa;

·         summas, kas jāizmaksā ekspertiem, tulkiem un sekretāram;

·         ar Šķīrējtiesas sprieduma izskaidrojumu saistītie izdevumi;

·         šķīrējtiesnešu ceļa un uzturēšanās izdevumi, kā arī citi saistītie Šķīrējtiesas izdevumi, ja pēc pušu vienošanās strīds tiek izskatīts ārpus Šķīrējtiesas atrašanās vietas;

·         citi iespējamie ar strīda izskatīšanu saistītie izdevumi, kuru samaksas kārtību nosaka Šķīrējtiesa, ievērojot Reglamenta noteikumus.

Ar lietas vešanu saistītie izdevumi ir:

·         izdevumi par juridisko palīdzību;

·         ar pierādījumu savākšanu saistītie izdevumi.

Šķīrējtiesas tiesvedības maksa un šķīrējtiesneša honorārs ir atkarīgi no prasības summas, veida un šķīrējtiesnešu skaita, kas izšķir attiecīgu strīdu, un tiek noteikti saskaņā ar šo reglamentu.

Šķīrējtiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs pēc prasītāja lūguma vai pēc savas iniciatīvas samazināt Šķīrējtiesas tiesvedības maksas un šķīrējtiesneša (-u) honorāra apmēru.

Gadījumos, kad strīds tiek izšķirts svešvalodā, kā arī citos gadījumos strīda sarežģītības dēļ Šķīrējtiesas priekšsēdētājs ar savu lēmumu ir tiesīgs noteikt palielinātu Šķīrējtiesas tiesvedības maksas un šķīrējtiesneša (-u) honorāra apmēru, piemērojot koeficientu 1,5.

Ja puses nav šķīrējtiesas līgumā vienojušās citādi, maksu par ekspertīzes veikšanu, par sekretāra, tulka un eksperta piedalīšanos šķīrējtiesas procesā, kā arī citus šķīrējtiesas procesa izdevumus Šķīrējtiesas noteiktā kārtībā maksā tā puse, kura iesniegusi lūgumu par sekretāra, tulka un eksperta piedalīšanos, kā arī ekspertīzes veikšanu šķīrējtiesas procesā. Ja šādu lūgumu iesniegušas abas puses, katra iemaksā pusi no izdevumu summas.

Puses var vienoties par šķīrējtiesas procesa izdevumu sadalījumu starp tām.

Ar strīda izšķiršanu saistītos izdevumus un šķīrējtiesneša (-u) honorāru to faktiskajā apmērā jāiemaksā Šķīrējtiesas norādītajā norēķinu kontā.

Pusei, kuras labā taisīts spriedums, Šķīrējtiesas sastāvs piespriež no otras puses visus tās samaksātos šķīrējtiesas procesa izdevumus. Ja prasība apmierināta daļēji, šajā punktā norādītās summas piespriež prasītājam proporcionāli Šķīrējtiesas sastāva apmierināto prasījumu apmēram, bet atbildētājam - proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta.

Ja prasītājs atsakās no prasības, prasītāja samaksātos šķīrējtiesas procesa izdevumus šajā gadījumā atbildētājs neatlīdzina. Tomēr, ja prasītājs neuztur savus prasījumus tāpēc, ka atbildētājs tos pēc prasības iesniegšanas labprātīgi apmierinājis, Šķīrējtiesas sastāvs pēc prasītāja lūguma piespriež no atbildētāja prasītāja samaksātos šķīrējtiesas procesa izdevumus.

Ja prasība atstāta bez izskatīšanas, Šķīrējtiesas sastāvs pēc atbildētāja lūguma piespriež no prasītāja atbildētāja samaksātos šķīrējtiesas procesa izdevumus.

 Ja prasība noraidīta, Šķīrējtiesas sastāvs pēc atbildētāja lūguma piespriež no prasītāja atbildētāja samaksātos šķīrējtiesas procesa izdevumus.

Ja puses noslēgušas izlīgumu un tajā nav vienojušās par šķīrējtiesas procesa izdevumu sadali savā starpā, tos pēc puses iesnieguma sadala Šķīrējtiesas sastāvs.

 Ja starp pusēm ir strīds par izdevumu sadali vai kādas šaubas, jautājumu izlemj Šķīrējtiesas sastāvs.

37.16. Ar lietas vešanu saistītie izdevumi ir atlīdzināmi šādos apmēros:

·      izdevumi juridiskās palīdzības samaksai - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 25 procentiem no prasījumu apmierinātās daļas;

·      ar pierādījumu savākšanu saistītie izdevumi - izdevumu faktiskajā apmērā.

Ar lietas vešanu saistītos izdevumus piespriež  no  atbildētāja par labu prasītājam, ja tā prasījums ir apmierināts pilnīgi vai daļēji, kā arī tad, ja prasītājs neuztur savus prasījumus sakarā ar to, ka atbildētājs tos pēc prasības iesniegšanas labprātīgi apmierinājis.

 

Prasības summa

Prasības summa ir:

·         prasībās par naudas piedziņu - piedzenamā summa;

·         prasībās par mantas izprasīšanu - izprasāmās mantas vērtība;

·         prasībās par terminētiem maksājumiem un devumiem - visu maksājumu un devumu kopsumma, bet ne vairāk kā par trim gadiem;

·         prasībās par beztermiņa vai mūža maksājumiem un devumiem - visu maksājumu un devumu kopsumma par trīs gadiem;

·         prasībās par maksājumu vai devumu samazināšanu vai palielināšanu - summa, par kādu samazina vai palielina maksājumus vai devumus, bet ne vairāk kā par vienu gadu;

·         prasībās par maksājumu vai devumu izbeigšanu atlikušo maksājumu vai devumu kopsumma, bet ne vairāk kā par vienu gadu;

·         prasībās par mantas nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu - maksājuma kopsumma par mantas lietošanu atlikušajā līguma darbības laikā, bet ne vairāk kā par trīs gadiem;

·         prasībās par īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu - tā vērtība, bet ne mazāka par tā kadastrālo vērtību;

·         prasībās, kas sastāv no vairākiem patstāvīgiem mantiskiem prasījumiem - visu prasījumu kopsumma.

Ja norādītā prasības summa neatbilst izprasāmās mantas īstai vērtībai, prasības summu nosaka Šķīrējtiesas priekšsēdētājs vai Šķīrējtiesas sastāvs.

 

Konfidencialitāte un procesa dokumentu glabāšana

 Ja puses nav vienojušās citādi, šķīrējtiesas process ir konfidenciāls.

Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas un Šķīrējtiesas sastāvs ziņas par šķīrējtiesas procesu nesniedz citām personām un nepublicē, izņemot gadījumu, kad puses ir vienojušās citādi. Personas, kas nav šķīrējtiesas procesa dalībnieki, var piedalīties Šķīrējtiesas sēdē tikai ar pušu piekrišanu.

Ziņas par šķīrējtiesas procesu sniedz personām, kurām ir tiesības tās saņemt likumā noteikto funkciju veikšanai.

Šķīrējtiesa šķīrējtiesas procesa dokumentus glabā 10 gadus pēc procesa pabeigšanas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto arhīva dokumentu glabāšanas kārtību. Ja Šķīrējtiesa izbeidz savu darbību, tās dibinātājs nodod šķīrējtiesas procesu dokumentus glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam. Izdevumus par šķīrējtiesas procesu dokumentu glabāšanu sedz Šķīrējtiesas dibinātājs.

 

Ar strīda izšķiršanu saistītie izdevumi un šķīrējtiesneša (-u) honorārs (uzrādīti bez pievienotās vērtības nodokļa; izdevumiem tiek papildus pievienots pievienotās vērtības nodoklis)

Tiesvedības maksa mantiskās prasības lietās*:

·         Līdz 1500 EUR

15% no prasības summas, bet ne mazāk kā 200,00 EUR

·         1500,00 EUR - 6000,00 EUR

320,00 EUR + 4% no prasības summas, kas pārsniedz 1500,00 EUR

·         6000,00 EUR - 20000,00 EUR

980,00 EUR + 3% no prasības summas, kas pārsniedz 6000,00 EUR

·         20000,00 EUR - 100000,00 EUR

1070,00 EUR + 2% no prasības summas, kas pārsniedz 20000,00 EUR

·         100000,00 EUR - 500000,00 EUR

2950,00 EUR + 1% no prasības summas, kas pārsniedz 100000,00 EUR

·         Vairāk par 500000,00 EUR

8750,00 EUR + 0,6% no prasības summas, kas pārsniedz 500000,00 EUR

*Ja mantiskā prasība tiek izskatīta svešvalodā vai īpaši sarežģītā lietā, tad prasības summa maksājama, piemērojot koeficientu 1,5.

Tiesvedības maksa nemantiskās prasības lietās*:

·         700,00 EUR

*Ja nemantiskā prasība tiek izskatīta svešvalodā vai īpaši sarežģītā lietā, tad prasības summa maksājama, piemērojot koeficientu 1,5.

Šķīrējtiesnešu honorārs

·         Ja strīdu izskata viens šķīrējtiesnesis - 570 EUR;

·         Ja strīdu izskata vairāki šķīrējtiesneši - Papildus noteiktajai tiesvedības maksai maksājams šķīrējtiesnešu honorārs 75% apmērā no tiesvedības maksas par katru šķīrējtiesnesi, sākot no otrā.

Papildus izmaksas

·         Tulka pakalpojumi

Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītas tāmes.*

*Tāmē tiek iekļauti Šķīrējtiesas izdevumi tās administratīvo izdevumu segšanai 20% apmērā no zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītas tāmes.

·         Protokolēšana

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 170 EUR apmērā par katru strīda izskatīšanas dienu neatkarīgi no nostrādāto stundu skaita.

·         Eksperta pakalpojumi

Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.*

* Tāmē tiek iekļauti Šķīrējtiesas izdevumi tās administratīvo izdevumu segšanai 20% apmērā no eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.

·         Ceļa izdevumi

Ja strīdu neizšķir Šķīrējtiesas atrašanās vietā, šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem. Izdevumos ietilpst telpu un iekārtu aprīkojuma noma un citi saistītie izdevumi, ja Šķīrējtiesai šādi izdevumi ir paredzami.

·         Citi izdevumi

Ja kāda no pusēm vienas lietas ietvaros lūdz izsniegt Šķīrējtiesas lietā esošo dokumentu kopijas vairāk kā 5 lapu apmērā, attiecīgā puse iemaksā Šķīrējtiesas norādītajā kontā  izdevumus saistībā ar šķīrējtiesas lietas kopēšanu 0,25 EUR par katru lapu.

Piezīme: Gadījumos, kad ir nepieciešams un nav zināms eksperta, tulka, citu šķīrējtiesas pieaicināto personu vai citu izdevumu izmaksas, šķīrējtiesa nosaka iemaksājamās summas apmēru. Pēc faktisko izdevumu summas aprēķina un attiecīgās puses iesnieguma saņemšanas, pārmaksātā summa tiek atmaksāta.


Šķīrējtiesas procesa izdevumi ieskaitāmi sekojošā kontā:


Biedrība "Risinājumi un Tehnoloģijas"
Reģ.Nr. 40008237770
AS SWEDBANK
HABALV22
LV70 HABA 0551 0400 9254 3

Pamatojums: Šķīrējtiesas procesa izdevumi lietā Nr. ________________